El registre diari de les compensacions per hores extraordinàries no és obligatori

Aclarit un conflicte sorgit de la petició d’un sindicat de treballadors d’una companyia, que demanava el registre diari de les compensacions per hores extraordinàries per la prolongació de la jornada. El sindicat de treballadors va presentar demanda de conflicte col·lectiu davant la sala social de l’Audiència Nacional, en què es va sol·licitar que es reconegui l’obligació de la companyia d’entregar, cada dia, el registre de les compensacions derivades de realitzar hores de més, quan la jornada es prolonga. L’objectiu era fer un seguiment i control del temps addicional treballat per la plantilla.

L’Audiència Nacional va desestimar la demanda, en considerar que l’obligació de portar un registre diari d’hores extraordinàries no és extensiva a les compensacions per prolongació de jornada. En contrapartida, el sindicat de la companyia va interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem per reiterar el control i seguiment diari de les hores extraordinàries, així com  de les retribucions que se’n deriven.

Tot i que el jutjat dona part de la raó a l’empresa quant al registre diari de les hores extraordinàries  -ja que l’empresa està obligada a lliurar als representants dels treballadors una còpia mensual del registre diari d’hores extraordinàries per cada treballador-, aclareix que del que no es té obligació és de fer el registre diari de compensacions motivades per extensió de la jornada laboral.

Cal destacar que la informació del registre diari d’hores extraordinàries ha de ser trimestral, i ha d’incloure els motius del temps laboral treballat de forma addicional.

Els jutges no veuen l’obligatorietat exigida pel sindicat de controlar les compensacions derivades de les hores addicionals treballades, però sí que hi ha l’obligatorietat que els representants dels treballadors tinguin dret a ser informats cada mes per l’empresari del temps extraordinari treballat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La morositat en xifres

Next Story

Covid-19: diversos països prohibeixen l’entrada a turistes espanyols

Latest from Competitivitat