Tràmits judicials més àgils per reclamar impagats

La darrera reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil ha comportat una important reducció i agilització dels tràmits processals a l’hora de reclamar impagats i, en concret, en el Procediment de Judici Verbal i en el Procediment Monitori.

Amb la nova regulació desapareix legalment la necessitat de celebrar judici o vista per aquells deutes de fins a 6.000 euros, atès que al Procediment de Judici Verbal les parts hauran de manifestar la necessitat o no de celebrar la vista. És a dir, la celebració de judici passa d’obligatòria a optativa per les parts i discrecional per part del jutge en determinats supòsits.

Fins ara, si el deutor presentava escrit d’oposició al monitori, encara que no fos fonamentat, el procediment continuava necessàriament amb la celebració d’un judici amb assistència obligada del creditor. Judici al qual en un elevat percentatge de casos el deutor no compareixia.

Aquesta circumstància ha provocat que moltes empreses siguin reticents a interposar reclamacions judicials dels seus impagats, sobretot per deutes de poca quantia, no només pel cost del procediment sinó per la pèrdua de temps que això implicava per als seus administradors i treballadors/testimonis que havien d’assistir necessàriament a la celebració del judici.

Moltes empreses eren reticents a interposar reclamacions judicials dels seus impagats per la pèrdua de temps que això implicava

Una situació idèntica es donava en el Procediment de Judici Verbal, en el qual amb l’admissió de la demanda el jutjat assenyalava directament data i hora de judici, i en què el creditor, amb els treballadors com a testimonis havien d’assistir forçosament sense saber si el demandat, prèviament citat pel jutjat, es presentaria o no al judici, i desconeixent els motius d’oposició al deute que, si escau, al.legaria.

Tràmits judicials més àgils

Amb la reforma, al procediment monitori el deutor deurà presentar un escrit d’oposició fonamentat i el creditor podrà impugnar-lo, i será a aquests escrits (oposición-impugnació) on les parts hauran de pronunciar-se sobre la conveniència de celebrar judici o no.

En el procediment de Judici Verbal, caldrà que el demandat presenti per escrit la contestació a la demanda del creditor

Respecte al Procediment de Judici Verbal, caldrà que el demandat presenti per escrit la contestació a la demanda del creditor, i s’haurà de manifestar també respecte a la conveniència de celebrar judici o no, de manera que si no presenta contestació serà declarat en rebel.lia judicial.

 

En conclusió, les reclamacions judicials d’impagats comporten, en la majoria de casos, que la tramitació dels procediments sigui mot més àgils i evitarà els inconvenients que la celebració i assistència a judici suposen pes les empreses, fent viable la reclamació judicial de determinats deutes que, per la seva escassa  quantia, fins ara no es reclamaven judicialment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Normes per a la protecció dels secrets comercials de les empreses de la UE

Next Story

Què és el EUR1 i el perquè de la seva importància

Latest from Competitivitat