Últims dies per decidir què fem amb les societats civils

Fa uns mesos ja informàvem que d’acord amb la reforma fiscal, les societats civils amb objecte mercantil passaven a ser contribuents de l’impost de societats en comptes d’aplicar el règim d’atribució de rendes. Davant aquesta modificació, la legislació contempla tres alternatives:

  1. Acceptar la nova tributació mantenint-se com a societats civils. En aquest cas, la societat serà contribuent de l’Impost sobre Societats des de l’1 de gener de 2016.
  2. Dissoldre i liquidar la societat, aprofitant una sèrie de condicions fiscals favorables.
  3. Transformar la societat civil en una altra forma societària, tributant igualment per l’impost de societats.

Les societats civils que optin per la opció de dissoldre’s, tal com regula la Disposició transitòria dinovena de la Llei 26/2014, han de tenir en compte que l’acord de dissolució s’ha de prendre durant els primers sis mesos del 2016, és a dir, el termini acaba el proper 30 de juny.

 

El règim fiscal de la dissolució amb liquidació  és el següent:

  • Exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats derivats de dissolució de societats.
  • No es meritarà l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de Naturalesa urbana per les adjudicacions a socis d’immobles de naturalesa urbana dels que sigui titular l’entitat. En el cas de posteriors transmissions, es mantindrà la data d’adquisició de la societat.
  • Els socis, en concepte de IRPF, IS o IRNR, tributaran en el moment de la liquidació quan percebin diners o crèdits. En cas contrari, es difereix la tributació al moment de la transmissió dels elements que hagin estat adjudicats al soci. El guany o pèrdua patrimonial dependrà del valor d’adquisició, el valor de titularitat, els deutes adjudicats i els crèdits i diners adjudicats tal com s’especifica a la Disposició transitòria dinovena 2.c de la Llei 26/2014.

Així doncs, les societats civils amb objecte mercantil que pretenguin optar per la dissolució de la societat tenen fins el dia 30 d’aquest mes per formalitzar l’acord. En aquest cas, es disposarà d’uns altres 6 mesos des del mencionat acord per tal de dur a terme tots els actes o negocis jurídics necessaris per a l’extinció de la societat civil.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La Prevenció de Riscos Laborals en empreses que comparteixen espai

Next Story

L’arxivat de correu electrònic, necessari?

Latest from Competitivitat