/

CIF o “Cost, Insurance, and Freight ”

L’Incoterm CIF (Cost, assegurança i flet) o (Cost, Insurance, and Freight) és el terme que s’utilitza quan es parla del transport de mercaderies realitzat a través de vaixell o altres tipus de vies fluvials de navegació interior. Mai per terrestre o aeri!!

El venedor ha de pagar les despeses i el flet necessaris per fer arribar la mercaderia al port de destinació convinguda.  El risc de pèrdua o dany de la mercaderia i la transferència de la propietat de la mercaderia, passa del venedor al comprador quan la mercaderia sobrepassa la borda del vaixell.

En aquest cas, el venedor és responsable de posar a disposició del comprador les mercaderies que s’han d’exportar en un port de càrrega acordat prèviament pel contracte de compravenda.

Per altra banda, el venedor també ha d’assumir els tràmits duaners d’exportació fins que la mercaderia arribi al port acordat.

https://www.pimealdia.org/guia-supervivencia-dels-incoterms/

 Obligacions del comprador

 • Pagar el preu acordat al contracte de compra-venta. Facilitar i ajudar al venedor en adquirir qualsevol llicència necessària pel país en què es farà la importació.
 • Apropiar-se de la mercaderia tan aviat com aquesta quedi a la seva disposició, posteriorment fent-se responsable del risc de dany o pèrdua pagant les seves despeses.
 • Assumir els riscos que pugui sofrir la mercaderia en el transcurs del transport marítim i en el país d’origen des del moment que ha estat carregada al vaixell.
 • Pagar totes les despeses relacionades amb la mercaderia des del moment en què hagi estat lliurada a bord del vaixell, els relacionats amb la mercaderia en trànsit fins a la seva arribada al port de destinació, així com les despeses de descàrrega, excepte l’assegurança del transport.
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del comprador.
 • Informar al venedor de l’entrega del producte i acceptar el document de transport.
 • Reconèixer i acceptar l’ordre d’entrega i pagar les despeses de la inspecció prèvia a l’embarcament així com totes les posteriors a l’entrega.
 • Altres costos i riscos al país del comprador

Obligacions del venedor

 • Proporcionar la mercaderia i les factures al comprador respectant el contracte.
 • Realitzar el contracte de transport fins el port de destí.
 • Obtenir una assegurança durant aquest transport on sigui beneficiari el comprador.
 • Obtenir les llicències i certificacions necessàries per portar a terme l’exportació així com el tràmit de la mateixa.
 • Facilitar ajuda en l’obtenció dels documents necessaris, llicències i permisos per poder dur a terme la importació. Contractar el transport intern en el país d’origen i transferir la mercaderia a bord del vaixell, que haurà escollit el venedor al port de càrrega corresponent.
 • Fer-se responsable dels riscos i costos vinculats a la mercaderia fins el moment que aquesta està a bord del vaixell.
 • Facilitar al comprador tot tipus d’informació necessària sobre els tràmits de la mercaderia per tal que pugui prendre les mesures necessàries per retirar-la. També es facilitarà l’ordre d’entrega i el document de transport obligatori per la possessió de la mercaderia.
 • Assumir les despeses de les operacions de verificació com la comprovació de les seves característiques (qualitat, mides, pes) per tal d’’entregar la mercaderia amb els requeriments d’embalatge. Pagar les despeses del despatx de duanes d’exportació.

Documentació que ha d’aportar el venedor

 • Factura comercial.
 • Packing list.
 • Certificacions del producte (dependrà del tipus de producte).
 • Documents de transport (B/L).
 • Documents necessaris segons el règim comercial d’exportació a presentar a les duanes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

7 habilitats esportives perquè un projecte empresarial tingui èxit

Next Story

Com organitzar un esdeveniment corporatiu

Latest from Competitivitat