La conciliació civil com a mecanisme per evitar els plets en la reclamació d’impagaments

La conciliació civil és un procediment àgil i ràpid per poder aconseguir un acord amb la finalitat d’evitar un plet. I això perquè els terminis i tràmits són curts i senzills.

El que intenti la conciliació civil presentarà davant l’òrgan competent, jutjat de pau o jutjat de primera instància del domicili del deutor requerit, una sol.licitud per escrit, que pot ser mitjançant imprès normalitzat disponible en l’òrgan judicial corresponent, en la qual s’indicaran les dades i el domicili en què pot ser citat el requerit, així com l’objecte de la conciliació que es pretengui, determinant amb claredat i precisió quin és l’objecte sobre el qual es vol obtenir l’avinença o acord.

En la conciliació civil no és necessària la intervenció d’advocat ni procurador, ni és obligatori el pagament de la taxa judicial, sent per això també un procediment econòmic.

Conseqüències de la conciliació civil

L’òrgan judicial citarà a les parts, un dia i hora, per a la celebració de l’acte de conciliació i si en el mateix concorreguessin tant sol.licitant com requerit, i s’arribés a un acord, el mateix es plasmaria en un acta que posaria fi a l’acte de conciliació.

La resolució amb l’avinença, que resultés de l’acte de conciliació, porta aparellada execució i això és un gran avantatge per al creditor que vegi l’acord incomplert pel deutor, en poder iniciar de manera directa l’execució forçosa dels béns d’aquest sense necessitat de cap procediment declaratiu previ.

Des del Departament Jurídic de Pimec, s’ ofereix el servei d’assessorament a aquestes procediments de conciliacions judicials, així com la possible intervenció a negociacions i reclamacions extrajudicials.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Productivitat: de la cultura presencialista a la cultura per valors

Next Story

Internet de les coses al servei del màrqueting

Latest from Competitivitat