Una Contractació Pública Sostenible

PIMEC, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya ha signat una declaració en favor d’una contractació pública sostenible que es pot concretar en els següents acords:

Acords de la declaració

 • Reconèixer i reafirmar la importància d’una contractació pública sostenible que incorpori aspectes socials i ambientals en la presa de decisions, amb l’objectiu de contribuir a la transformació socioeconòmica i la dinamització del teixit productiu local, de les petites i mitjanes empreses i de totes aquelles organitzacions que generin impactes econòmics, socials i ambientals positius.
 • Manifestar la preocupació amb el text del Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic presentat pel govern del PP perquè no garanteix una contractació pública responsable, eficient, íntegra, transparent i sostenible.
 • Reclamar que la Llei de Contractes del Sector Públic incorpori els següents objectius concrets:

 1. Suprimir les instruccions de contractació que cada organisme del sector públic pot redactar per regular la seva contractació i establir un marc jurídic comú que, respectant les competències de les CCAA, asseguri la participació de les empreses i especialment les PIMES en qualitat de seguretat jurídica i igualtat de condicions.
 2. Ampliar l’àmbit material per a la interposició del recurs especial que abasti també els contractes licitats públicament de llindar no harmonitzat, ais efectes d’atacar la corrupció en la contractació pública i eliminar les males practiques, garantint en tot cas l’eficiència i sumarietat a la resolució deis recursos que coneixen els Tribunals Administratius de Recursos Contractuals.
 3. Regular la contractació dels serveis públics atenent a consideracions singulars de qualitat, territorialitat i accessibilitat en la prestació deis serveis.
 4. Assegurar que el concepte d’oferta econòmicament més avantatjosa es basi en l’òptima relació qualitat-preu, incorporant valoracions de tipus social, ètic, laboral, ambiental i d’igualtat de gènere. Desplegar les eines i procediments necessaris perquè això sigui assumible.
 5. Agilitar els procediments de contractació pública i regular un procediment obert realment simplificat que permeti la selecció de l’oferta amb eficiència i la reducció del termini mínim de presentació d’ofertes.
 6. Garantir el control i supervisió de la contractació pública amb la constitució d’un comissionat de les Corts Generals que vetlli per la integritat i dirimeixi els conflictes d’interessos en els procediments de contractació, a la vegada que asseguri la competència lleial entre les empreses.
 7. Regular íntegrament la contractació electrònica, revisant els processos i funcionalitats per agilitzar el sistema de comunicació entre els agents intervinents. Definir el model I els sistemes que poden seguir totes les administracions públiques per a la implantació de la contractació electrònica i regular el paper dels proveïdors privats de serveis informàtics.
 8. Atendre les singularitats de la contractació de les administracions locals considerant els mitjans humans i materials de què disposa i l’amplitud de les seves competències directament vinculades amb la satisfacció de les necessitats vitals de la ciutadania del seu territori.
 9. Regular les peculiaritats deis serveis a les persones, garantint la seva universalitat i continuïtat, l’atenció a les persones usuàries i l’experiència de les entitats prestadores.
 10. Potenciar la participació en la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, artesans i proveïdors locals i de proximitat i habilitar la possibilitat del pagament directe del preu a l’empresa subcontractada en cas de morositat de l’empresa contractista principal.
 11. Regular la contractació reservada de serveis a les persones a favor de les empreses socials.
 12. Establir mecanismes que facilitin la participació de les empreses socials en la contractació pública per promoure models de negoci generadors d’efectes econòmics ambientals, socials i de bon govern positius, reservant un segment de la contractació no sotmesa a regulació europea a favor d’aquestes.
 13. Regular la relació entre els òrgans de l’Administració local i els serveis competents en matèria d’inspecció laboral i ambiental per a un major control en cas d’incompliment per part de les empreses contractades i subcontractades de les seves obligacions ambientals, laborals i de Seguretat Social.
 14. Regular la prohibició de contractar les empreses que directa o indirectament, mitjançant empreses interposades, realitzin activitats en paraisos fiscals a fi d’incomplir les seves obligacions tributàries en el país on duen a terme l’activitat econòmica o per a la realització d’altres activitats il·lícites que, en tot cas, comporten l’obtenció d’avantatges i generen una competència deslleial en les licitacions públiques.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Mèxic: mercat estratègic per a les pimes catalanes

Next Story

Autònoms i microempreses protegits com a consumidors

Latest from Panorama