El Govern aprova el registre de facturació en temps real

L’executiu espanyol ha recuperat una mesura anunciada al 2014 i que havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2017, però que l’aprovació de la qual havia estat aturada aquest any. Es tracta de l’anomenat Sistema d’Informació Immediat (SII) i consisteix en què els contribuents han d’enviar la informació de les factures emeses i rebudes en un termini de 4 dies. Aquest registre de facturació finalment entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017. Els detalls de la mesura estan indicats al Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit.

banner-registre-de-facturacio

En què consisteix el sistema de Sumministrament Immediat d’Informació (SII)

El sistema pretén que les empreses portin els seus llibres de registre a través del web de l’Agència tributària. És a dir, la informació inclosa als llibres de registre de factures emeses, factures rebudes, béns d’inversió, operacions intracomunitàries i operacions en metàl·lic s’introdueixi electrònicament mitjançant el web de l’AEAT.

Aquests enviaments per mitjans electrònics s’hauran de fer en un termini de 4 dies iniciats a partir de:

  1. La data d’expedició, en el cas de factures emeses (excepte en el cas de factures emeses pel destinatari o un tercer, en què el termini serà de 8 dies).
  2. La data del registre comptable, en el cas de factures rebudes.
  3. La data d’inici d’expedició o transport, o recepció dels béns, en les operacions corresponents a l’article 66.1 del reglament de l’IVA.

Es tindran en compte els dies naturals sense considerar els dissabtes, diumenges i festius nacionals. En els dos primers casos, haurà d’enviar-se abans del dia 16 del mes següent al de la liquidació al que es refereixi la declaració.

Cal tenir en compte que el termini de 4 dies s’amplia a 8 durant el 2017.

A qui afecta l’obligatorietat de subministrar la informació en els termes descrits?

La mesura és de caràcter obligatori per aquelles empreses que estan obligades a liquidar l’IVA mensualment; és a dir, les que tenen una facturació superior a 6 milions d’euros i grups de societats a efectes d’IVA. També hauran de complir amb aquests requisits les empreses que voluntàriament optin per la liquidació mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit. És el cas de moltes empreses que per la seva activitat exportadora s’acullen voluntàriament al Redeme per beneficiar-se de la devolució mensual d’IVA i que ara, per mantenir-s’hi, hauran de satisfer aquesta informació.

D’altra banda, les empreses que no n’estiguin obligades, podran optar voluntàriament per aquest sistema d’informació prèvia sol·licitud a l’AEAT. Les empreses acollides voluntàriament al SII hauran de mantenir-s’hi durant com a mínim l’any natural en què presentin la seva renúncia. Qualsevol notificació caldrà fer-se abans del 30 de novembre de l’any previ, però pel 2017 el període serà el mes de juny.

Què persegueix aquesta mesura?

El SII s’emmarca dins la política de prioritzar els mitjans electrònics en les comunicacions entre administració i contribuents així com en la voluntat del govern de maximitzar la informació disponible dels seus contribuents.

D’aquesta manera, les autoritats tributàries tindran informació en temps real d’emissors i receptors de factures i per tant, tindran més fàcil poder relacionar les informacions enviades i fer els controls necessaris per tal de detectar errors i infraccions de manera més senzilla.

Quins efectes comportarà per a les empreses obligades o acollides voluntàriament?

La mesura comporta noves càrregues formals en forma d’enviaments constants d’informació a càrrec de les empreses.

Per contra, el fet de subministrar informació per a cada factura emesa i rebuda, eximirà a les empreses a presentar els models 347 (informació d’operacions amb tercers), 340 (operacions incloses als llibres de registre) i 390 (resum anual de l’IVA).

A més, es disposarà de 10 dies addicionals per a presentar les liquidacions; és a dir, fins al dia 30 de cada mes (dia 28 en el cas de febrer). És a dir, es disposa de més dies per tal de presentar el model 303, que segueix sent de compliment obligatori.

L’entrada en vigor a partir de l’1 de juliol de 2017 suposa que les empreses hagin de fer els enviaments en els terminis descrits a partir del segon semestre, però caldrà que s’adaptin amb rapidesa ja que també hauran de presentar tota la informació requerida corresponent al primer semestre durant la segona meitat de l’any.

Valoració de PIMEC a la mesura

La patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya ha mostrat la seva disconformitat amb la mesura per les càrregues formals addicionals que suposa la mesura. A més, cal tenir en compte que l’obligatorietat a partir de 6 milions d’euros comporta que moltes pimes es vegin afectades i, per tant, vegin incrementades les seves càrregues formals malgrat es tracti d’empreses amb relativa poca estructura i capacitat personal i material per complir amb aquestes obligacions.

D’altra banda, la improvisació del govern fa que aquesta obligació s’iniciï a mitjans d’any 2017 en comptes de la previsió de fer-ho un 1 de gener, afegint complexitat i produint-se per exemple, la situació de que algunes empreses acollides voluntàriament al Redeme  i que el vulguin abandonar per aquestes noves obligacions hagin vist passar el termini de comunicació (novembre de l’any anterior al canvi). En aquest sentit, caldria que les empreses puguin modificar aquesta circumstància abans del mes de juliol.

PIMEC alerta que aquestes noves obligacions poden comportar un canvi en el funcionament de les empreses o en les relacions amb els seus assessors o gestors ja que caldrà enviar informació en temps real, no sent possible l’enviament en un moment concret del mes com moltes micro i petites empreses amb aquests serveis externalitzats fan actualment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Es respiren valors a la teva companyia?

Next Story

Vols saber més sobre l’Incoterm EXW?

Latest from Competitivitat