Dimensionar l’empresa per afavorir-ne la rendibilitat i el creixement òptim

Actualment, les pimes es veuen obligades a gestionar una considerable diversitat de variables que no controlen, però que tenen un impacte directe en el seu negoci. Són molts els factors que els empresaris han de seguir com ara la situació del PIB, el consum, els impactes de les guerres comercials, la situació política o les alertes que dona l’FMI en relació al deute de les principals economies.

Efectivament, és tan elevat el nivell d’informació que, tot i disposar d’una bona radiografia del que passa, l’empresari es veu empès a fer un plantejament de futur que li permeti actuar i posicionar la seva empresa en la millor situació possible tant a nivell de sostenibilitat com de rendibilitat.

Els processos de reflexió estratègica faciliten que una empresa trobi l’espai i el temps suficients per valorar la seva situació i definir línies d’actuació que li permetin afrontar els canvis i les dinàmiques dels mercats, però que també facilitin la creació d’oportunitats que estan disponibles per a qui realment les pugui veure i aprofitar.

Però arribats a aquest punt, sovint la pregunta és: com enfocar aquesta estratègia? I, en realitat, la resposta ha de ser doble: la primera de les qüestions passa per tenir clara la proposta de valor de la nostra empresa i els seus elements diferenciadors, així com les necessitats que efectivament estan cobrint; pel que fa a la segona, part del procés estratègic es basa en la recerca de l’equilibri de les diverses variables i recursos que cohabiten a l’empresa per facilitar una dimensió òptima que tingui com a objectiu final aconseguir una rendibilitat continuada en el temps i que, en conseqüència, asseguri la seva sostenibilitat i creixement, així com l’assoliment de la seva visió i raó de ser.

Per trobar aquest equilibri, cal definir una estratègia amb una perspectiva global que consideri:

  • El coneixement de l’entorn en què la nostra empresa desplega el seu model de negoci.
  • Els productes i serveis, així com els seus elements diferenciadors.
  • El màrqueting i el posicionament de l’empresa.
  • L’estructura comercial, el perfil comercial (reactiu/proactiu) i la dinamització comercial de l’empresa.
  • Els marges i la productivitat.
  • El talent i les possibilitats d’afavorir els objectius plantejats.
  • La innovació i els recursos necessaris per desplegar noves línies d’actuació.

El moment és ara, i considerant un entorn cada vegada més canviant i dinàmic, és responsabilitat de cada empresari preparar la seva empresa per afrontar amb garanties els reptes que venen.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Betara: casolà, ecològic i èxit internacional

Next Story

Sobre les mesures del govern per contenir el preu de l’electricitat

Latest from Competitivitat