Què succeeix quan un treballador extracomunitari perd la seva autorització de treball?

En l’actualitat no hi ha cap precepte del nostre ordenament jurídic on es precisi quines són les conseqüències, en l’àmbit laboral, de la pèrdua sobrevinguda del permís de residència i treball a Espanya per manca de renovació.

L’art. 35 LOEX determina que el contracte de treball concertat per un treballador estranger irregular no és nul sinó il·legal. El Tribunal Suprem entén que, en no estar davant d’un contracte nul, no es pot privar el treballador de la protecció que en el nostre sistema de relacions laborals és inherent al contracte de treball. Per aquest motiu, s’equiparà la pèrdua del permís de residència i/o treball del ciutadà estranger a la pèrdua del carnet de conduir, considerant que ambdós supòsits condueixen a una situació d’ineptitud sobrevinguda.

El Tribunal Suprem està reconeixent en alguns supòsits de forma explícita, en d’altres de forma implícita, que l’empresa hauria d’extingir el contracte de treball per acomiadament objectiu al·legant la causa d’ineptitud sobrevinguda en què incorre el treballador en desaparèixer, amb el pas del temps, un dels pressupòsits essencials per seguir desenvolupant la seva activitat laboral. El TS es decanta per extingir el contracte de treball amb un acomiadament objectiu derivat d’ineptitud sobrevinguda. La sentència, de data 17 de setembre de 2013, equipara de manera específica la retirada del permís de residència i/o treball del ciutadà estranger amb la pèrdua del carnet de conduir, i considera ambdues situacions susceptibles de generar ineptitud sobrevinguda. Aquesta interpretació presenta aspectes controvertits que seria convenient anar perfilant amb el pas del temps.

Finalment, cal posar de manifest que l’estranger que hagi perdut de forma sobrevinguda el permís de residència a Espanya serà objecte d’un acomiadament per causes objectives. Tot i això, encara que la persona es trobi en una situació legal de desocupació, i tenint els períodes de cotització suficients, no podrà accedir a les prestacions econòmiques derivades de la manca d’ocupació, ja que la seva situació irregular en territori espanyol li impedeix poder inscriure’s com a demandant d’ocupació.

S’ha de fer un seguiment acurat de la situació legal dels treballadors estrangers al si de l’empresa amb la finalitat de no caure en situacions d’irregularitat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La motivació del nostre equip és imprescindible per assolir objectius empresarials

Next Story

La reforma del RETA i els reptes pendents per al treball autònom

Latest from Panorama