Transitar cap una nova contractació pública

Algunes coses comencen a canviar en la contractació pública d’ençà de la publicació de la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrer que podem valorar de forma positiva tot i que encara queda molta tasca per fer en la incorporació dels seus valors per part dels poders adjudicadors.

  • En sentit positiu, indicar que diferents resolucions ja comencen a reflectir els nous paràmetres en els que es mourà la contractació pública a partir d’ara. Com a exemple, en podem citar dos del “Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid” que corresponen a recursos presentats per AFELIN, Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales, anulant els plecs i el procediment de licitació.

La primera, té relació amb la no justificació de la no divisió del contracte en lots. Acorda anular els plecs i procediment de licitació ja que es conclou que “una millor coordinació del contracte des dels serveis tècnics no pot ser, per si sola, raó suficient per a la no divisió en lots” i indica que s’haurà iniciar de nou el procediment, dividint el contracte en lots i excloent del contracte principal determinats serveis.

La segona, té relació amb l’exigència desmesurada de determinades certificacions. També anul·la els plecs i procediment de licitació i en relació a certificats de gestió mediambiental indica que en els nous plecs “s’haurà d’incloure la referència expressa a l’admissió de certificats equivalents i de mesures de gestió de qualitat i de gestió mediambiental equivalents”. Davant l’exigència d’altres certificacions més minoritàries, com la SA 8000, la SGE 21 o la SR-10:2001, conclou que “l’exigència d’aquests certificats no està justificada en relació als efectes que han de produir, per la qual cosa, suposa una limitació indeguda al principi de lliure concurrència.”

  • En sentit negatiu, indicar que els poders adjudicadors encara no han assumit plenament els nous paràmetres en els que s’ha de desenvolupar la contractació pública a partir d’ara.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Escoltar és el primer pas per aconseguir una comunicació efectiva

Next Story

Aprendre a treballar en equip

Latest from Competitivitat