La bonificació per a la contractació de familiars: una millora de difícil ús

La Proposició de Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom inclou una mesura beneficiosa per els autònoms i les pimes, que és el gaudir del dret a la bonificació per a la contractació de familiars del treballador autònom.

Segons el Projecte de Llei, l’empresari que contracti a un familiar seu podrà gaudir d’una bonificació a la quota empresarial per contingències comunes del 100% per un període de 12 mesos

Quines són les mesures per a autònoms aprovades al Congrés?

S’haurà de provar la laboralitat

Es tracta d’una bonificació dirigida expressament a les empreses familiars

No obstant, aquesta bonificació, si bé sobre el paper és una millora que elimina la discriminació que poden patir els familiars d’un autònom, ja que els familiars d’un titular de negoci, fins ara no eren susceptibles de gaudir de contracte bonificat, corre un alt risc de no tenir incidència, ja que no s’eliminen les presumpcions existents a la llei sobre la no laboralitat de la relació entre familiars.

L’article 1.3.e de l’Estatut dels Treballadors, llei per la que s’han de regir les relacions laborals, estableix que s’exclou de l’àmbit d’aplicació de la llei els treballs familiars, tret que es demostri la condició d’assalariats dels qui els duen a terme.

En el mateix sentit s’expressa l’article 12 de la Llei general de Seguretat Social, que estableix que no tindran consideració de treballadors per compte aliena, tret de prova en contrari, cònjuge, descendents, ascendents i altres parents de l’empresari, per consanguinitat o afinitat fins el segon grau, que convisquin a la seva llar i estiguin al seu càrrec.

Es rebutja que els treballs realitzats en el marc de la família siguin qualificats inicialment com a laborals, es presumeix que no son laborals i que si es vol gaudir de la relació contractual s’haurà de provar la laboralitat.

És en aquest aspecte en que rau el problema, ja que davant d’una actuació inspectora operarà la presumpció de no laboralitat de la relació, i serà responsabilitat de l’autònom, responsable del negoci, provar, de forma suficient, que la relació és laboral.

Cert és que és possible tenir familiars en nòmina, però la problemàtica és la demostració de la laboralitat

Davant la actuació inspectora, caldrà demostrar que la relació existent és laboral

Així, que davant la actuació inspectora, caldrà demostrar que la relació existent és laboral, i en no poder-se, la Inspecció de Treball i Seguretat Social passaria a donar d’alta d’ofici al familiar com a autònom col·laborador, havent-hi una doble responsabilitat, la del titular del negoci, que ha contractat de forma laboral i ha gaudit de les bonificacions per la contractació i la responsabilitat del familiar contractat, en tenir la “obligació” de donar-se d’alta com autònom.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El cloud computing telefònic millora el nivell de despesa estructural en l’empresa

Next Story

S’acaba la calorada: predicció de la meteorologia del 4 a l’11 d’agost 2017

Latest from Panorama