/

Quan hi ha responsabilitat del soci únic?

La recent sentència del Tribunal Suprem de data, 19 de juliol de 2016, recorda que el soci únic serà responsable solidari dels deutes socials en els supòsits en que no s’hagi procedit a inscriure en termini la unipersonalitat sobrevinguda, podent reclamar després l’import satisfet a l’entitat.

La unipersonalitat que pot ser originària i també sobrevinguda, està subjecte a exigències de publicitat

Per evitar abusos s’estableix un règim obligatori en publicitat registral i de publicitat de contractes estipulats entre la societat unipersonal i el soci únic.

  • En el supòsit d’unipersonalitat sobrevinguda, l’exigència de publicitat va lligada a un règim de responsabilitat en el supòsit del seu incompliment, hi ha un termini de sis mesos per inscriure al Registre Mercantil l’adquisició per part de la societat de la condició d´unipersonalitat, transcorregut aquest termini sense que s´hagi procedit a la inscripció el soci únic respondrà personal, limitada i solidàriament dels deutes socials contrets durant el període d´unipersonalitat. I des del moment en que es produeixi la inscripció deixarà de respondre dels deutes posteriors.

Aquesta responsabilitat solidaria del soci únic afecta únicament als deutes socials

Aquesta responsabilitat solidaria del soci únic afecta únicament als deutes socials que es generin durant el període d’unipersonalitat, quan no s’hagi complert amb la obligació d’inscriure la situació d’unipersonalitat al Registre Mercantil.

És un règim de responsabilitat propi, respecte al qual no resulten d’aplicació els requisits i principis de responsabilitat per dol o culpa greu, contractual o extracontractual, prevista amb caràcter general al Codi Civil de forma particular pels administrador socials, a la Llei de Societats de Capital.

Igualment, no s’exigeix relació de causalitat entre l’impagament del deute social i l’incompliment del deure legal de publicitat registral de la unipersonalitat.

Per l’exposat, recordem que la condició d’unipersonalitat ja sigui originària o sobrevinguda s’ha d’inscriure al Registre Mercantil per evitar responsabilitats del soci únic.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Negocis a Sud-àfrica: obrint horitzons cap a mercats emergents

Next Story

Crònica de la mort anunciada del bitllet porpra de 500 euros

Latest from Competitivitat