La LLei de Segona Oportunitat: el procediment d’exoneració de deutes

Des de PIMEC s’ha defensat repetidament la necessitat que les persones empresàries honestes puguin tenir una segona oportunitat.

S’ha de permetre que els empresaris que, hagin actuat de bona fe, i hagin vist fracassat un projecte empresarial, puguin tornar a emprendre o incorporar-se a una empresa aliena sense arrossegar deutes del projecte anterior.

La Llei 25/2015 de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, modifica entre d’altres la Llei Concursal introduint un mecanisme que permet a una persona natural (física), encara que hagi tingut un fracàs econòmic, personal o empresarial, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i inclús arriscar-se a nous projectes sense tenir que arrossegar indefinidament una llossa de deute que mai podrà satisfer.

La regulació d’aquest procediment el trobem a l’article 178bis de la Llei Concursal, són beneficiaris totes les persones físiques, empresàries i consumidors. La competència judicial correspon en els supòsits dels consumidors als Jutjats de Primera Instància i en el supòsit de les persones físiques empresàries als Jutjats Mercantils.

El deutor haurà de tenir bona fe:

 • Concurs no culpable: encara que s’hagi decretat culpable el concurs el jutge podrà concedir el benefici de la exoneració sempre que no percebi dol o culpa greu del deutor.
 • Absència de condemna penal ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs.
 • Que hagi intentat celebrar un acord extrajudicial de pagament si reuneix els requisits.

Podem diferenciar dos models d’exoneració:

Model I.- Es veuran exonerats de forma automàtica els deutes pendents quan:

 • Si hi ha acord extrajudicial de pagaments, quan s’hagi satisfet els crèdits contra la massa i els crèdits concursals privilegiats.
 • Si no s’ha intentat un acord extrajudicial de pagaments, quan s’hagi satisfet els crèdits contra la massa, els crèdits concursals privilegiats i el 25% dels crèdits concursals ordinaris

Model II.- S’exoneraran els deutes després del compliment d’un pla de pagament de deutes no exonerables.

 • Durada 5 anys: el deutor haurà de satisfer a aquest període de temps els deutes no exonerats mitjançant el compliment del pla de pagament, o si no l’aconsegueix complir, haurà d’haver destinat la meitat dels ingressos percebuts, i que no tinguin la consideració d’inembargables
 • Deute no exonerable:
  • Crèdit contra la massa i crèdit privilegiat
  • Tot el crèdit públic
  • Crèdit per aliments
 • Cal que durant els últims 4 anys el deutor no hagi renunciat a un lloc de treball compatible amb el seu nivell professional
 • També s’exigeix que en els darrers 10 anys no s’hagi instat ja aquest procediment concursal
 • L’obtenció d’aquest benefici constarà en la secció especial del Registre Públic Concursal per un termini de 5 anys.

Durant 5 anys serà possible la revocació de l’exoneració quan millori substancialment la situació econòmica del deutor pel supòsit d’herència, llegat o donació; o joc de sort, envit o atzar, de manera que pogués pagar tots els deutes pendents sense detriment de les seves obligacions d’aliment.

S’haurà d’analitzar la situació específica de cada supòsit, per valorar la possibilitat o no d’acollir-se al procediment d’exoneració de deutes, especialment el compliment dels diferents requisits.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Benestar personal i professional a través de l’autoconeixement

Next Story

Tendències en màrqueting digital 2018

Latest from Competitivitat