El 2019 va tenir moments fantàstics i ara encarem un any nou ple de màgia: són dotze mesos per davant plens de reptes que ens ofereixen un mar de possibilitats. Per això, a Autònoms PIMEC hem consensuat dotze objectius que volem assolir i per als quals treballarem de valent durant el 2020. Us els presentem:

1- Tractar de manera especial la figura dels autònoms en la normativa sobre reestructuració, insolvència i segona oportunitat.

2- Establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquelles persones autònomes que, sent beneficiàries de la prestació per cessament d’activitat, l’hagin esgotat.

3- Facilitar els processos de relleu generacional en el cas de les persones autònomes societàries.

4- Permetre compatibilitzar la jubilació i la feina per compte propi en qualsevol moment de la jubilació, sigui anticipada o no, i en qualsevol dels règims, quan s’hagin cotitzat almenys 35 anys.

5- Articular mecanismes per equiparar/aproximar els ingressos reals a les bases de cotització entre les persones autònomes, especialment per a totes aquelles que inicien la seva activitat.

6- Definir mesures perquè les persones autònomes societàries tributin per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i no per l’impost sobre societats (IS).

7- Revisar el règim especial del criteri de caixa en l’IVA per tal que els autònoms en facin més ús, i simplificar el Subministrament Immediat d’Informació (SII).

8- Fer possible que les persones autònomes puguin realitzar aportacions voluntàries extraordinàries a la Seguretat Social i que, en determinades circumstàncies i sota certes condicions, puguin rescatar imports de la contribució acumulada.

9- Facilitar a les persones autònomes la lliure elecció de les bases de cotització de manera que puguin decidir l’esforç contributiu que desitgin.

10 -Simplificar els supòsits en què les persones autònomes es puguin trobar en situació legal de cessament d’activitat, adequant-los a la realitat i facilitant l’acreditació administrativa d’aquesta situació davant l’administració pública.

11- Estudiar fórmules que facin possible l’ús de tota la vida laboral per al càlcul de les pensions.

12- Eliminar progressivament les restriccions per cotitzar per bases elevades segons l’edat avançada de les persones, cosa que també s’hauria de fer amb les prestacions.