Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’Informe del CTESC, l’atur de llarga durada i de molt alta durada, ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la seva ocupació.

L’atur en general i l’atur de llarga durada en particular (el de les persones actives que porten més d’un any sense feina) constitueixen un dels principals desequilibris dels mercats de treball i una causa important dels problemes econòmics i socials que afecten actualment molts països del món i de la Unió Europea.

En el col.lectiu dels majors de 45 anys ha quedat constatada una probabilitat més baixa de transitar de l’atur cap a l’ocupació i, en canvi, una probabilitat més elevada de romandre a l’atur o transitar cap a la inactivitat.

Gairebé 3 de cada 5 persones aturades de 45 a 64 anys porten més de 2 anys a l’atur

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe per tal d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit que volem compartir amb vosaltres.

Pricipals objectius

  • Contextualitzar teòricament l’objecte d’estudi

Un important corpus d’evidència empírica que demostra que l’atur de llarga durada i de molt llarga durada són realitats que afecten particularment les persones treballadores de més edat que han perdut el seu lloc de treball.

  • Caracteritzar l’atur de llarga durada de les persones de més edat des del vessant estadístic i quantitatiu, d’una banda, i des del vessant discursiu i qualitatiu, de l’altra

En l’informe veiem una anàlisi de les conseqüències de l’atur de llarga durada, distribuïdes en dos grans àmbits: impactes econòmics i socials, d’una banda, i impactes sobre l’estat de salut de l’altra.

L’envelliment de les plantilles. Repte o oportunitat de canvi?

  • Identificar les polítiques d’ocupació que s’adrecen a aquest col·lectiu i detectar vies de millora amb vistes al foment de l’ocupació

A l’estudi es recullen experiències i mesures en l’àmbit europeu per lluitar contra aquest tipus d’atur. Aquestes mesures s’han classificat a partir de les seves finalitats:

  • El manteniment de l’ocupació, la prevenció i la sensibilització
  • Garantia d’ingressos
  • Retorn a l’ocupació, desglossat per mesures relacionades amb l’atenció i l’orientació a mida, la formació i qualificació, la intermediació i recol·locació, la promoció del treball autònom, i els incentius a la contractació

També hi ha un recull exhaustiu de mesures actives a Catalunya i finalment incorpora un document de consideracions amb un total de 69 recomanacions, amb l’objectiu de millorar les polítiques adreçades al col·lectiu objecte d’estudi.

A continuació podeu veure el document de l’informe:

Download (PDF, 1.5MB)