L’Incoterm CFR (Cost and Freight), com el Incoterm FOB que ja hem explicat en posts anteriors, s’utilitza quan es parla del transport de mercaderies realitzat a través de vaixell o altres tipus de vies fluvials de navegació interior. Recordeu, mai per terrestre o aeri!!

En referència al risc, igual que en el FOB, passa del venedor al comprador quan la mercaderia sobrepassa la borda del vaixell.

cost-and-freight1En aquest cas, el venedor compleix la seva obligació quan les mercaderies van a bord del vaixell al port de descàrrega. També és responsable de tots els costos d’exportació, despatx de duanes, nòlits i costos necessaris perquè les mercaderies arribin a destinació convinguda, sense incloure les assegurances.

La responsabilitat de descàrrega al port de destí és del comprador

El cost del comprador

 • Assegurança de transport
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del comprador.
 • Transport interior
 • Cost de manipulació: descàrrega del port del país de destí i tarifes portuàries.
 • Altres costs i riscs al país del comprador

El cost del venedor

 • Transport principal (a diferència del FOB!)
 • Transport intern fins al port sortida acordat.
 • Cost de manipulació del port d’origen i tarifes portuàries.
 • Despatx de duana d’exportació
 • Formalitats duaneres en el seu país: despatx de duanes, drets de duanes i impostos al país del venedor.

Obligacions del comprador

 • Pagar el preu acordat al contracte de compra-venta. Facilitar ajuda al venedor en adquirir qualsevol llicència necessària pel país en què es farà la importació.
 • Apropiar-se de la mercaderia tan aviat com aquesta quedi a la seva disposició, posteriorment fent-se responsable del risc de dany o pèrdua pagant les seves despeses en el moment que hagi sobrepassat la borda del vaixell. Si el venedor no avisa, aquest assumirà tots els riscs de dany o pèrdua.
 • Reconèixer i acceptar l’ordre d’entrega i pagar les despeses de la inspecció prèvia a l’embarcament així com totes les posteriors a l’entrega.

Obligacions del venedor

 • Proporcionar la mercaderia i les factures al comprador respectant el contracte.
 • Facilitar al comprador tot tipus d’informació necessària sobre els tràmits de la mercaderia per tal que pugui prendre les mesures necessàries per retirar-la. També es facilitarà l’ordre d’entrega i el document de transport obligatori per la possessió de la mercaderia.
 • Contractar el transport intern i transport principal i transferir la mercaderia a bord del vaixell que haurà escollit el venedor al port de càrrega corresponent.
 • Fer-se responsable dels riscos vinculats a la mercaderia fins el moment que aquesta està a bord del vaixell. Fer-se responsable dels costos vinculats a la mercaderia fins el moment que aquesta està a bord del vaixell i arriba a port de destí.
 • Gestió del despatx de duanes d’exportació.

Documentació que ha d’aportar el venedor

 • Factura comercial
 • Packinglist
 • Certificacions del producte (dependrà del tipus de producte)
 • Documents de transport
 • Documents necessaris segons el règim comercial d’exportació a presentar a les duanes