/

Una nova contractació pública amb millores per a les pimes

La nova Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada recentment, canvia aspectes rellevants de la compra pública i incorpora millores que en faciliten l’accés de la pime.

Des de PIMEC hem estat treballant amb els diferents grups parlamentaris en la formulació d’esmenes sobre el text presentat inicialment pel govern i en volem destacar els següents punts:

 • S’incorpora, com a objecte i finalitat de la Llei, el fet de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses.
 • Augmenta el nombre de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació.
 • Es legitima explícitament a les organitzacions empresarials sectorials representatives dels interessos dels afectats, per a poder presentar un recurs especial en matèria de contractació.
 • Quan s’imposin al recurrent caucions o garanties per a respondre davant de possibles perjudicis derivats de la interposició del recurs, aquestes hauran d’estar subjectes al principi de proporcionalitat i tenir en compte el subjecte i l’objecte afectats
 • El fet de designar un responsable del contracte per part dels organismes de contractació passa de ser potestatiu a ser obligatori.
 • Per intentar evitar l’adjudicació a empreses pantalla o simples gestores del contracte principal que després subcontracten, augmenten les exigències als licitadors en relació als compromisos de dedicació o adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del contracte.
 • S’incorporen alguns criteris que atenuen les exigències de classificació per a contractes d’obra.
 • S’estableix com a norma general la divisió en lots dels contractes i com a excepcional i amb necessitat de justificació la no divisió dels mateixos.
 • El deure de confidencialitat no podrà ser excusa per establir restriccions a la divulgació de parts no confidencials dels contractes
 • S’estableix com a base dels criteris d’adjudicació del contracte la millor relació qualitat preu.
 • S’aprofundeix en les mesures per evitar que ofertes anormalment baixes, fonamentades en preus inferiors als del mercat i incompliment de la normativa laboral i mediambientals, resultin les adjudicades.
 • S’elimina la potestat per part de l’administració del fet de de fixar un termini de més de 30 dies per aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte en relació als bens entregats o serveis prestats, a partir d’acords expressos inclosos al contracte o a algun dels documents que regeixen la licitació,
 • S’estableix la possibilitat que l’organisme de contractació pugui preveure en els plecs de clàusules administratives el pagament directe al subcontractat.
 • El termini de cobrament dels subcontractats no podrà ser més desfavorable que els previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 • L’administració haurà de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer als seus subcontractats o subministradors que participin en els mateixos en els contractes d’obres i de serveis el valor estimat dels quals superi els 5 milions d’euros i en els que l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. Per la resta de contractes, l’administració en podrà fer la comprovació de forma potestativa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Exempció d’IVA a les operacions intracomunitàries

Next Story

Cap d’any poc fred, però per Reis canvis importants: predicció meteorològica del 30 desembre 2017 a 5 gener 2018

Latest from Competitivitat