La corresponsabilitat de les empreses i els treballadors davant la prevenció de riscos laborals relacionats amb el Covid-19

La crisi sanitària del Covid-19 exposa als treballadors i a les empreses al risc, invisible però cert, d’accident de treball per contagi circumstancial de coronavirus a l’entorn laboral. Aquest escenari requereix que empreses i persones treballadores prenguin amb actitud de corresponsabilitat mesures excepcionals de prevenció.

Aquesta corresponsabilitat, però, no és alíquota, ja que és l’empresa la que té el deure de vetllar per la seguretat i, per tant, la responsable de decidir sobre la gestió de la prevenció dels riscos laborals, sense perjudici dels drets de consulta, participació i representació dels treballadors en aquesta matèria. Així doncs, els serveis de prevenció de riscos, propis o aliens, hauran de jugar un paper d’assessorament específic i rellevant en el disseny i l’execució de les mesures que es prenguin a cada empresa.

Per raons d’interès públic i davant la propagació epidèmica, diversos organismes oficials han publicat recomanacions sobre les mesures a aplicar.

El Ministeri de Sanitat ha publicat i va actualitzant un document anomenat “Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2” que ha estat elaborada amb la participació de l’Institut de Seguretat i Salut en el Treball i associacions professionals de l’àmbit de la sanitat i la seguretat en el treball (actualitzat el 08/04/2020).

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha difós unes “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2” (actualitzat el 12/04/2020).

A nivell normatiu, i a part la legislació general sobre prevenció de riscos laborals, les mesures preventives prenen com a marc específic de referència el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. D’acord amb aquesta norma és fonamental la revisió i actualització permanent de l’avaluació de riscos laborals tenint en compte tota la informació disponible i, en particular, les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la conveniència de controlar l’agent biològic a fi de protegir la salut dels treballadors que estiguin o puguin estar exposats a aquest agent per raó del seu treball.

L’incompliment de les mesures preventives exigibles a l’empresa pot comportar infraccions amb conseqüències de caràcter sancionador. D’una banda, poden ser sancionades amb una multa pecuniària per infraccions administratives de l’ordre social en matèria de prevenció de riscos laborals. D’altra banda, se’ls hi pot imposar la responsabilitat en relació al recàrrec de les prestacions de seguretat social dels treballadors que hagin patit un accident de treball per contagi.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Necessitat d’ajuts directes davant la crisi del Covid-19

Next Story

Consells per a alleujar els comptes de l’empresa

Latest from Competitivitat