Extinció del contracte dels agents comercials: forma, requisits i conseqüències

Són moltes les empreses que tenen contractats agents comercials per la distribució dels seus productes i serveis al mercat, però no tantes les que coneixen que aquests agents mercantils tenen la seva regulació a la Llei 12/1992, de 27 de maig, del Contracte d’ Agència, i que al ser les seves disposicions imperatives són d’obligat compliment.

L’agent comercial, podrà tenir dret a una indemnització per clientela o per danys i perjudicis.

Cal indicar que, encara que l’agent comercial és un empresari totalment independent de l’empresa per la que desenvolupa la seva activitat, al moment de la finalització del contracte, ja estigui formalitzat per escrit o no, podrà tenir dret a una indemnització per clientela o per danys i perjudicis.

Es tindrà dret a aquesta indemnització per clientela quan l’agent hagués aportat nous clients a l’empresari o incrementat sensiblement les operacions amb la clientela preexistent, així com si aquesta activitat de l’agent pot continuar produint avantatges substancials a l’empresari després de la marxa d’aquest, i resultés equitativament procedent per l’existència de pactes de limitació de la competència, per les comissions que pugui perdre o qualsevol altre circumstancia que pogués concorre.

És important, al moment de la contractació d’una agent, que s’indiqui quins clients ja tenien activitat amb l’empresa, així com la seva facturació abans de l’activitat que pugui fer l’agent al territori on aquests clients estiguin.

Aquesta indemnització per clientela no podrà excedir, en cap cas, de l’import mitjà anual de les remuneracions percebudes per l’agent durant els últims cinc anys, o durant tot el període de durada del contracte, si aquest fos inferior.

El dret a la indemnització per clientela existeix també al cas de que el contracte s’extingeixi per la mort de l’agent.

L’agent també pot tenir dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’empresari denunciés de manera unilateral un contracte de durada indefinida, sempre que aquesta extinció anticipada no permetés a l’agent l’amortització de les despeses que aquest, instruït per l’empresari, hagués realitzat per l’execució del contracte.

L’agent es veurà privat d’aquestes dues indemnitzacions quan:

  • l’empresari hagués extingit el contracte per incompliment de l’agent de les seves obligacions legal o contractualment establertes.
  • l’agent hagués denunciat el contracte, exceptuant que aquesta denuncia tingués com a causa circumstàncies imputables a l’empresari, o es fundés a l’edat, la invalidesa o la malaltia de l’agent i no se li pogués exigir raonablement la continuïtat de la seva activitat.
  • l’agent hagués cedit a un tercer els drets i obligacions dels que era titular en virtut del contracte d’agència amb el consentiment de l’empresari.

Per resoldre un contracte d’agència, per qualsevol de les dues parts (empresari o agent) sempre és necessària una comunicació escrita, que també tindrà que ser motiva al supòsit que la resolució fos deguda a l’incompliment de les obligacions legals o contractuals d’alguna de les parts, per tal de no crear indefensió a l’altre.

Als contractes per temps indefinit s’ha de donar un preavís d’un mes per cada any de vigència del contracte, amb un màxim de 6 mesos i si el contracte hagués estat vigent per temps inferior a un any, el termini de preavís serà d’un mes.

Cal destacar que aquest preavís no serà necessari quan la resolució vingui motivada per l’incompliment total o parcial de les obligacions de l’altre part, però segueix essent necessària la comunicació per escrit on aparegui la voluntat de donar el contracte per extingit i la causa de l’extinció, tal i com s’ha indicat amb anterioritat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Consells pràctics davant el Brexit

Next Story

Tendències Màrqueting; què és Gamificació, transmedia, engagement?

Latest from Competitivitat