Com ha de ser el model d’FP Dual a Catalunya?

El model d’FP Dual que hem de construir a Catalunya ha de donar resposta tant a les empreses com a la ciutadania, i facilitar la transició del món educatiu al laboral. Si bé aquesta modalitat d’aprenentatge incorpora elements d’innovació pedagògica i pot ser una mesura de lluita contra l’atur juvenil, presenta també molts reptes en la seva aplicació, atenent a la diversitat i composició del teixit productiu català, amb un 99’8% de pimes, així com a les noves necessitats que comporten fenòmens com la digitalització. Davant d’això es fa imprescindible plantejar fórmules d’FP Dual que permetin abordar els obstacles que actualment dificulten la participació de la petita i microempresa en aquesta modalitat de formació, tan interessant pel nivell de competències específiques que pot assolir l’alumne en el seu aprenentatge.

En l’actual context de desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals, que preveu, entre d’altres, el desenvolupament de l’ordenació de la formació dual i en alternança (articles 36 i 37), el departament d’Educació treballa en l’organització de l’FP en alternança en el sistema educatiu mitjançant una resolució. Si bé cal avançar en l’ordenació d’aquestes iniciatives, caldria fer-ho de manera coordinada amb el desplegament de la Llei 10/2015, per tal de garantir que es compleixi amb els estàndards de qualitat i els mecanismes d’informació, difusió, detecció de necessitats, planificació, seguiment i avaluació que permetin adequar l’oferta d’FP dual a les necessitats de formació i qualificació de les persones i del teixit empresarial, tal com preveu la Llei. Concretament, una de les funcions de la Comissió Rectora, recentment constituïda, serà establir els criteris generals del desenvolupament de la formació en alternança i dual del sistema de formació professional de Catalunya, integrant els dos subsistemes, inicial i per a l’ocupació.

És fonamental que els agents socials tinguem un paper rellevant tant en la conceptualització del model d’FP Dual de qualitat, com en la seva aplicació, realitzant tasques estratègiques de promoció, seguiment i millora contínua, per tal de garantir una major implantació de l’FP Dual i un millor ajust de les necessitats de formació i qualificació.

Quines són les modalitats de contractació en FP Dual?

A Catalunya és obligatòria la remuneració de l’aprenent pel temps que s’està formant en l’empresa. Les modalitats de relació són principalment el contracte per a la formació i l’aprenentatge i la beca. En el cas de l’FP Dual en la formació professional per a l’ocupació (en l’àmbit de treball), la relació entre empresa i aprenent ha de ser mitjançant contractació (contracte de formació i aprenentatge). En la formació professional inicial (àmbit educatiu), es pot optar pel contracte o per la beca.

Actualment l’opció més utilitzada és la beca, sobretot a partir de l’entrada en vigor de la reforma del contracte de formació i aprenentatge que va implicar, entre d’altres, el traspàs de les autoritzacions prèvies d’aquesta modalitat de contracte a les comunitats autònomes. Amb aquest canvi, es va passar a un termini de resposta de l’autorització d’entre 3 i 4 setmanes, la qual cosa en el cas de Catalunya va suposar que un percentatge dels contractes que demanaven autorització acabessin per no formalitzar-se. Això va portar tant les assessories laborals com els propis centres educatius a recomanar a les empreses optar per la beca, que té altres avantatges respecte del contracte, com ara un cost inferior i menys restriccions pel que fa a horaris o a l’edat.

Característiques del contracte de formació i aprenentatge:

  • Joves de 16 a 25 anys (fins a 30 anys i mentre la taxa d’atur se situï per sota del 15%), sense la qualificació per a un contracte en pràctiques.
  • Retribució: Proporcional al temps de treball efectiu, de conformitat amb el conveni col·lectiu, i mai inferior al salari mínim interprofessional vigent, en proporció al temps treballat.
  • Durada: d’1 a 3 anys
  • Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social del 100% en el cas d’empreses amb una plantilla inferior a 250 treballadors (el 75% en el cas de més de 250 treballadors) i d’un 100% en la quota dels treballadors a la Seguretat Social, durant tota la vigència del contracte.
  • Jornada: El primer any no podrà superar el 75% de la jornada prevista en el conveni col·lectiu o la màxima legal, ni el 85% durant el segon i tercer anys. Cal tenir en compte que aquesta modalitat de contractació estableix que no es podran realitzar hores extraordinàries, ni treballs nocturns, ni a torns.

Característiques de la beca:

  • Aprenents en general, sense limitacions d’edat.
  • Compensació: Obligatòria a Catalunya i amb l’import mínim de l’IPREM com a referència. Una de les novetats que preveu incorporar la nova ordenació de l’FP en alternança en el sistema educatiu és equiparar aquest mínim al referent del salari mínim interprofessional, per tal de no desincentivar la utilització de la beca per motius merament econòmics.
  • Bonificacions Seguretat Social (alta a l’epígraf de pràctiques curriculars externes).
  • Sense limitacions pel que fa a hores extres o torns.

La beca està prevista únicament en la formació professional dual del sistema inicial, de manera que la dual de la formació per a l’ocupació es planteja únicament amb el contracte de formació i aprenentatge, fet que pot dificultar la seva utilització per part de sectors com ara l’hostaleria.

A nivell estatal, s’està treballant per una modificació del contracte per a la formació i aprenentatge per incorporar elements que permetin resoldre els requisits que dificulten la seva formalització, malgrat que probablement no serà fàcil, ja que aquest contracte segueix patint estigmes de precarització que caldrà superar per avançar cap a un contracte més flexible.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“Ens dediquem a crear un món diferent i amb més sentit”

Next Story

La mediació laboral: una realitat present

Latest from Competitivitat