La Patent Box: 60% de rebaixa impositiva per als qui venen “know-how”

Una empresa que cedeixi les seves innovacions intangibles (plànols, know-how, fórmules, etc..) a un tercer, i n’obtingui d’aquest una contraprestació econòmica, podrà optar a un descompte fiscal del 60% d’aquestes contraprestacions. Veiem què és la Patent Box i com s’obtè.

La cessió d’actius intangibles és una eina fiscal que permet una considerable rebaixa impositiva (del 60%) sobre els ingressos que genera la cessió d’actius intangibles


Exemple:  Si una empresa cedeix la comercialització de la seva Patent Box registrada, per un valor d’un milió d’euros en un exercici fiscal, aquesta empresa es realitzarà una desgravació del 60% (600 mil euros) de la seva base a l’hora de calcular el seu Impost de Societats.


Què és la Patent Box?

Les empreses espanyoles disposen del Patent Box des del 2007. Està regulat en l’article 23 del Text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats. El Govern de Rodriguez Zapatero el va introduir a Espanya amb l’objectiu de generar creixement econòmic mitjançant la creació i posada en valor d’actius intangibles, així com la internacionalització de les empreses innovadores espanyoles.

S’aplica als següents actius intangibles: patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques. Els avantatges que té són:

  • L’incentiu fiscal és una reducció del 60% de les derivades de la cessió dels intangibles.
  • Aplicable també a la transmissió dels actius intangibles.
  • Sense límit d’anys.
  • Compatibilitat amb altres deduccions fiscals per R + D + I (art. 35 TRLIS).
  • La deducció pot reduir la taxa mitjana de l’impost sobre les rendes de patents fins a un 12% (30% taxa ordinària)

Cada cop més empreses s’apliquen aquests incentius, tot i que la confusió entre els assessors fiscals i gestors es generalitzada. L’aplicació d’aquesta eina requereix de la valoració d’un expert independent, sobre el valor màxim de la innovació de mercat.

Aquesta valoració limitarà la quantia màxima de desgravació possible,  independentment del valor de mercat o de les condicions de cessió a les que s’hi arribi entre les parts.

Com s’obtè?

El procés per a la obtenció d’una Patent Box és complexa: d’una banda s’ha de justificar mitjançant certificacions la innovació del producte o servei. La Patent Box no està limitada a les patents registrades, més encara, el fet de haver obtingut una patent no garanteix la possibilitat de poder aplicar-se la desgravació fiscal.

Un cop obtingudes aquestes certificacions, un equip d’experts determinarà les condicions de cessió entre les parts, per tal que s’ajustin a dret, i poder ser considerades com a cessió d’actius intangibles. Alhora, els contractes han de ser redactats segons normativa internacional, per la qual cosa es requereix la contractació d’un equip legal versat en normativa adient.

Un cop superades aquestes gestions, la certificadora assigna un expert internacional independent que s’encarregarà de determinar objectivament, el valor màxim de mercat de l’actiu, i serà aquesta valoració la que esdevindrà la quantitat màxima absoluta que l’empresa estarà certificada a desgravar-se, no podent continuar aplicant-se la desgravació un cop superada aquesta quantitat.


Exemple:  Seguint l’exemple del principi, suposem que l’empresa cedent de la patent box, li ha estat atorgat un valor de mercat màxim de 1,5 milions d’euros. Per tant, independentment de l’acord de royalties que hagi establert amb el seu soci comercial, el segon exercici fiscal només podrà aplicar-se el descompte del 60% sobre els 500 mil euros restants, ja que l’exercici anterior ho va fer per un milió, i el valor màxim de la Patent Box ha estat establert en 1,5 milions.


Per tant la Patent Box:

  • No és aplicable de manera directe al concepte comptable de “cessió d’actius intangibles”.
  • No estableix una valoració de mercat de la innovació.
  • No serveix com a eina de valoració dels actius a nivell corporatiu.

Des de PIMEC s’ha detectat en els últims anys, una aplicació errònia dels incentius fiscals a la cessió d’actius intangibles, i volen alertar de les possibles conseqüències en matèria de seguretat fiscal, que suposa l’ús indiscriminat d’aquesta eina. La no presentació de les certificacions i valoracions independents, pot portar conseqüències negatives en quan a substancials multes i retorn d’impostos impagats, així com el pagament dels interessos corresponents per exercicis fiscals anteriors.

És llavors la patent box una eina segura? Sí, sempre i quan es realitzi tot el procés de certificacions i valoracions independents. Com puc estar-ne segur d’estar aplicant correctament els incentius fiscals? La millor manera és exposar el vostre cas a experts especialistes en incentius fiscals a la R+D+i.

Si tens algun dubte pots deixar-me un comentari aquí sota!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador

Next Story

Evolució de la negociació col.lectiva juliol de 2017

Latest from Competitivitat