Quina és la forma jurídica més adient per a la meva activitat?

Una de les preguntes habituals de tot emprenedor és: quina és la forma jurídica més adient per a la meva activitat empresarial? No hi ha una resposta única, s’ha d’analitzar cada cas de manera detalla i individualitzada, ja que hi intervenen molts factors com, per exemple, el nombre de socis, la inversió o el finançament, entre d’altres.

Tot i això, una de les claus a l’hora de decidir la forma jurídica més adient és l’abast de la responsabilitat que es vol assumir i el règim fiscal aplicable.

Una de les claus a l’hora de decidir la forma jurídica més adient és l’abast de la responsabilitat

Si es desenvolupa l’activitat de manera individual es respondrà a tots els deutes que es puguin generar amb tot el patrimoni personal; sense cap limitació. Dins d’aquesta categoria hi trobem:

  • els autònoms
  • les comunitats de béns
  • les societats civils particulars
  • els emprenedors de responsabilitat limitada

Implica que l’empresari està més desprotegit

Això implica que l’empresari està més desprotegit i que la inversió que pugui fer en el negoci no es limita a l’esfera professional. Aquesta incertesa només es pot pal·liar a través dels bons resultats de l’empresa, però això és quelcom que no és segur. Per tant, dependrà del risc que vulgui assumir cada emprenedor.

Un altre element que cal prendre en consideració és que es tributarà per l’IRPF mitjançant un tipus impositiu progressiu que s’anirà elevant a mesura que augmentin els beneficis. D’aquesta manera, quan l’emprenedor comença a generar una activitat econòmica i genera poc volum de beneficis es pot aprofitar d’un tipus impositiu més baix.

L’aspecte positiu és que els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial són generalment àgils i no comporten un desemborsament econòmic

Per altra banda, les societats amb personalitat jurídica responen exclusivament amb el patrimoni de l’entitat; es fixa un límit que no afecta el patrimoni personal. Aquí podem trobar:

  • societat limitada
  • societat anònima
  • societat limitada laboral
  • altres

És per això que, davant d’un deute, l’empresari no s’haurà de preocupar pel seu patrimoni personal, ja que les societats amb personalitat jurídica ofereixen, en aquest sentit, més protecció. Així, l’empresari té la seguretat que únicament pot perdre allò que ha invertit en el seu negoci.

Les societats amb personalitat jurídica ofereixen, en aquest sentit, més protecció

Tot i això, aquest tipus de societats tributen per l’Impost de Societats mitjançant un tipus fix (tipus general del 25% per a empreses de dimensió reduïda). És per aquest motiu que, habitualment, es recomana crear una societat a mesura que s’incrementen els ingressos i beneficis. D’aquesta manera, l’empresari “pot posar un topall” a la tributació de l’Impost de Societats.

Es recomana crear una societat a mesura que s’incrementen ingressos i beneficis

A més, en breu oferirem en aquest mateix blog un llistat complet amb les característiques de les societats amb personalitat física i personalitat jurídica. Esperem que tot això us serveixi per aclarir el futur del vostre camí professional!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Saps comunicar-te a les xarxes socials?

Next Story

Quina és la forma jurídica més adient per a la meva activitat? (2)

Latest from Competitivitat