/

Quina és la forma jurídica més adient per a la meva activitat? (2)

En un dels articles anteriors vam comentar quina era la forma jurídica més adient per a la meva activitat empresarial. La realitat és que no hi havia una resposta única, tot depenia d’una sèrie de factors que podien variar en funció de cada cas. És per això que, ara, us facilitem una petita guia amb les diferents opcions que existeixen i que us pot ajudar a prendre la millor decisió per al vostre negoci.

PERSONALITAT FÍSICA (responsabilitat il·limitada):

 • Empresari Individual (autònom): persona física que realitza en nom propi una activitat comercial, industrial o professional amb finalitat de lucre i de forma habitual.
 • Comunitat de Béns (CB): contracte pel qual es regula una situació de copropietat. Es fonamenta en l’existència d’una propietat en comú i proindivisa d’un bé o un dret que pertany a diferents titulars.
 • Societat Civil Particular (SCP): pacte mitjançant el qual dues o més persones físiques s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb l’objectiu de repartir-se el fruit o els beneficis.
 • Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL):
 1. Els empresaris o professionals poden limitar la seva responsabilitat pels deutes derivats de l’activitat adquirint la condició d’emprenedors de responsabilitat limitada.
 2. La limitació de responsabilitat afecta l’habitatge habitual fins a un valor real màxim de 300.000 €. En cas de poblacions de més d’1 milió d’habitants s’aplicarà sobre aquest valor el coeficient 1,5.
 3. La limitació no opera en cas de frau o negligència greu en el compliment de les obligacions amb tercers.
 4. L’emprenedor s’haurà d’inscriure en el Registre Mercantil deixant constància de l’immoble afectat per la limitació de responsabilitat. També haurà de deixar constància de la seva condició i de les seves dades registrals en tota la seva documentació (nom, cognoms, identificació fiscal i sigles ERL).
 5. La limitació de responsabilitat també constarà en el Registre de la Propietat.
 6. La limitació per deutes anteriors a la inscripció requereix el consentiment dels creditors.
 7. Els ERL hauran de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil i hauran d’auditar-los en les mateixes condicions que les societats limitades unipersonals.
 8. S’exceptuen de la limitació de la responsabilitat els deutes de dret públic.

 

PERSONALITAT JURÍDICA (responsabilitat limitada):

 • Societat Anònima (SA): És una societat mercantil capitalista, en la qual les persones que s’associen posen recursos en comú per dur a terme una activitat de tipus empresarial amb l’objectiu d’obtenir uns guanys. El seu capital social és de 60.000€.
 • Societat Limitada (SL): És una associació voluntària de persones físiques o jurídiques que aporten capital per explotar conjuntament una activitat empresarial o professional. El seu capital social és de 3.000€.
 • Societat Anònima Laboral (SAL): La societat laboral és un tipus de societat que pot tenir la forma anònima o de responsabilitat limitada, amb un mínim de 3 socis o sòcies, i en què més del 50% del capital social està subscrit per les persones treballadores que presten els seus serveis a la societat a través d’una relació laboral de caràcter indefinit a jornada completa. El seu capital social és de 60.000€.
 • Societat Limitada Laboral (SLL): La societat laboral és un tipus de societat que pot tenir la forma anònima o de responsabilitat limitada, amb un mínim de 3 socis o sòcies, i en què més del 50% del capital social està subscrit per les persones treballadores que presten els seus serveis a la societat a través d’una relació laboral de caràcter indefinit a jornada completa. El seu capital social és de 3.000€.
 • Cooperatives: Les cooperatives són societats que actuen sota els principis de lliure adhesió i baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones naturals o jurídiques amb interessos i/o necessitats comunes. Tota activitat econòmica o social pot ser objecte de cooperativa.
 • Societat limitada de formació successiva (SLFS):

No s’exigeix per a la seva constitució un capital social de 3.000 euros, però quedarà subjecta als següents requisits:

 • S’haurà de destinar a la reserva legal una xifra igual, almenys, al 20% del benefici de l’exercici sense límit de quantia.
 • Limitació de repartiment de dividends.
 • Limitació a la retribució dels administradors per l’exercici del càrrec.
 • En cas de liquidació de la societat: responsabilitat solidària dels socis i administradors pels deutes que no pugui atendre la societat.
 • Deixar constància als estatuts de la condició de societat en formació successiva.

Per acabar, cal destacar que els beneficis previstos per als nous emprenedors a la quota d’autònoms no són aplicables en el cas de socis i administradors de societats mercantils i aquest fet pot afectar la decisió que prengui l’empresari en relació a la forma jurídica.

Per tot el que hem exposat, s’haurà de fer un estudi concret de cada cas i analitzar la forma jurídica mes adient.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quina és la forma jurídica més adient per a la meva activitat?

Next Story

Europa diu prou a la bretxa salarial

Latest from Competitivitat