/

Coneixes les teves obligacions en matèria d’igualtat?

La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens demostren que la igualtat plena en tots els àmbits encara no és un fet.

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En aquest sentit, han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat les empreses de més de 250 treballadors, les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi i les empreses que hi estiguin obligades perquè així ho hagi acordat l’autoritat laboral. La resta estan obligades a promoure mesures en matèria d’igualtat.

Així mateix, totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i a arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe (article 33 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol per prevenir i evitar situacions d’assetjament. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

Els plans d’igualtat formen part del conjunt d’actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es consideren com una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. La diagnosi és l’etapa crucial en el procés d’elaboració d’un pla d´igualtat. És el moment en què s’analitza la situació de les dones i els homes dins de l’organització per tal de detectar possibles elements o processos discriminatoris.

Els plans d’igualtat han d’incloure totes les persones de l’empresa i han de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

S’ha de posar en relleu la importància que estan adquirint els plans d’igualtat a l’àmbit de la contractació pública on, cada vegada més, l’accés a la contractació de l’Administració requereix la implementació d’un pla d’igualtat.

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si s’escau, les vostres obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i de combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La continuïtat de l’empresa, un camí de múltiples variables

Next Story

Els danys de l’exuberància irracional

Latest from ODS i RSC