Les empreses i associacions ja estan obligades a relacionar-se de forma electrònica amb l’administració

A partir d’aquesta setmana, amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu a través de mitjans electrònics:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

A més, reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, tinguin accés acreditat i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

administracio-electronica1

Quins són els sistemes de signatura admesos per les administracions públiques?

 • Els sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». A aquest efecte, s’entenen compresos entre els esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica.
 • Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
 • Qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s’estableixin.

administracio-electronica2PIMEC ofereix a empreses, col·lectius i autònoms els diferents certificats digitals que les administracions públiques poden requerir per relacionar-se amb elles

 

No obstant això, cada Administració pública, organisme o entitat pot determinar si només admet alguns d’aquests sistemes per efectuar determinats tràmits o procediments del seu àmbit de competència.

Sistemes d’identificació de les administracions públiques

De la seva banda, les administracions públiques han d’identificar els interessats en el procediment. En el cas que aquesta identificació sigui electrònica, ho poden fer a través de qualsevol sistema que disposi d’un registre previ com a usuari que permeti garantir-ne la identitat. En particular, s’admeten els sistemes següents:

 1. Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». A aquest efecte, s’entenen compresos entre els esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica.
 2. Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
 3. Sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s’estableixin.

Cada Administració pública pot determinar si només admet algun d’aquests sistemes per efectuar determinats tràmits o procediments, si bé l’admissió d’algun dels sistemes d’identificació que preveu el punt 3) comporta l’admissió de tots els que preveuen els punts 1)  i 2) anteriors per a aquest tràmit o procediment.

Administració electrònica

La norma també preveu que les administracions han de disposar d’un registre electrònic d’apoderaments, d’un registre electrònic, d’un registre d’empleats públics habilitats, d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració i d’un arxiu únic electrònic, tot i que, en previsió de la dificultat d’implementació d’aquestes eines, es preveu un termini de temps generós per posar-ho en funcionament, fins al 2 d’octubre de 2018, 2 anys després del termini d’adaptació establert per a les empreses i associacions.

administracio-publica3

PIMEC considera que l’administració electrònica ha de ser positiva tant per a les administracions públiques com per a les empreses, col·lectius i autònoms, però també adverteix que els sistemes informàtics que han de suportar aquesta relació a través de mitjans electrònics han de ser fiables i eficients.

1 Comment

 1. Tot el que sigui facilitar la feina a l’empresa amb l’ús de noves tecnologies en els tràmits administratius i evitar desplaçaments serà beneficiós per a tothom. El que no pot ser es que a més a mes es tingui que acreditar físicament la documentació aportada electrònicament. I si volen que funcioni que tota la administració (general, autonòmica i local) es posin les piles, o que no facin com la Tesoreria, que a dia d’avui 6/Oct/16 té problemes amb certs certificats electrònics per operar amb la plataforma SILTRA i els comunicats de IT, fent impossible treballar i no donen data de finalització de la incidència.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Una comunicació corporativa òptima requereix de…

Next Story

Un informe de la comissió europea destaca els avenços de la garantia juvenil i de la iniciativa d’ocupació juvenil

Latest from Innovació