Noves eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual a l’empresa

El Consell de Relacions Laborals mitjançant la seva Comissió d’Igualtat i Temps de Treball, ha procedit a publicar una “Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa”

Download (PDF, 711KB)

I així mateix, un “Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa”, aquests documents s’han fet comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l´’Administració de la Generalitat que la integren.

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe

Article 33 llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Això vol dir que totes les empreses independentment de la seva mida han de tenir un protocol per prevenir i evitar situacions d’assetjament, l’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

La Guia per elaborar el protocol ha de ser una eina útil per assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol discriminació, especialment la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat, la presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a l’entorn laboral.

Així mateix, aquesta guia ha de ser un instrument que ajudi a prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe a les organitzacions, fent possible una societat més justa i igualitària, amb uns ambients de feina exempts de violència masclista. Caldrà adaptar-la, però, a la vostra organització i a les pràctiques habituals de les vostres empreses.

Per aquesta raó, us animem a elaborar o revisar, si s’escau, el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe al si de les vostres empreses i no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant els comentaris aquí sota, si necessiteu alguna aclaració.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què són i com evitar els ciberatacs?

Next Story

La UE preparada per ratificar el Conveni de Minamata sobre el Mercuri

Latest from Competitivitat