Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe:

Article 33 llei 17/2015, de 21 de juliol, d´igualtat efectiva de dones i homes

Download (PDF, 462KB)

Article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Download (PDF, 657KB)

Això vol dir que totes les empreses independentment de la seva mida han de tenir un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, l’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

El Consell de Relacions Laborals mitjançant la seva Comissió d´Igualtat i Temps de Treball, ha procedit a actualitzar el document que ja existia d’anys anteriors sota el títol “La Prevenció i abordatge de l´assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa”, aquesta revisió i actualització s´ha fet comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat que la integren.

“La Prevenció i abordatge de l´assetjament sexual i l´assetjament per raó de sexe a l´empresa”

El nou document, en primer lloc defineix el concepte d’assetjament sexual i per raó de sexe i presenta els drets, les obligacions i les responsabilitats de totes les persones que hi participen. A continuació, es centra en la naturalesa i contingut de les dues tipologies d’actuacions possibles:

  • proactives o preventives
  • reactives, orientades a actuar un cop s’ha produït un cas d’assetjament

Optant clarament per l’efectivitat les primeres.

Finalment, estableix un procés de seguiment i avaluació que en permetrà la millora contínua i l’adaptació al canvis que siguin necessaris.

El Protocol ha de ser una eina útil a les empreses i altres organitzacions per facilitar l’eradicació de l’assetjament i contribuir a millorar la salut i la qualitat en el treball de totes les persones treballadores.

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si s´escau, el protocol per a la prevenció i abordatge de l´assetjament sexual i per raó de sexe al si de les vostres empreses.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

15 aplicacions dels drons a la nostra societat

Next Story

El nou codi duaner de la Unió Europea

Latest from Competitivitat