/

Noves eines de diagnosi i avaluació de plans d’igualtat

La Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya ha posat a l’abast de les empreses i organitzacions catalanes dues noves eines per ajudar i facilitar l’elaboració dels Plans d’Igualtat.

La “Guia pràctica de diagnosi d’igualtat” i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat (ESAPI) proporcionen un valuós suport a l’hora d’integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de persones i avançar cap a una cultura organitzativa més justa i més competitiva.

Són dues eines que s’han elaborat sota els principis de simplicitat, flexibilitat i versatilitat, amb la finalitat de ser de gran utilitat per a totes les empreses i organitzacions independentment de les seves característiques.

Recordar que els plans d’igualtat formen part del conjunt d’actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Com implementar un pla d’igualtat a l’empresa?

Un pla d’igualtat segons l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Les empreses que tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat són les següents:

• Si tenen més de 250 persones en plantilla
• Si estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu
• Quan l’autoritat laboral ho hagués acordat en un procediment sancionador, on s’hagués especificat la substitució de les sanció per la implantació d’un pla d’igualtat.

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la organització.

La diagnosi és l’etapa crucial en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat. És el moment en que s’analitza la situació de les dones i els homes dins de l’organització per tal de detectar possibles elements o processos discriminatoris. Amb l’eina que s’adjunta facilitarà la obtenció d’un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de les dones i homes en l’empresa o organització.

Aquest manual classifica en 10 àmbits els aspectes a analitzar per realitzar la diagnosi, examinant informació quantitativa i qualitativa. Tenint en compte les diferents característiques de les empreses i organitzacions, s’ha optat per un document que reculli un ventall ampli d’indicadors per tal que cada organització pugui adaptar-lo a les seves necessitats i al seu coneixement particular.

La nova eina de seguiment i avaluació de plans d’igualtat té com a repte normalitzar una de les fases més crítiques i fonamentals del procés d’establiment d’un pla d’igualtat, conèixer el grau d’implantació i l’impacte produït per les actuacions realitzades.

Per realitzar aquesta avaluació parteix dels següents àmbits d’actuació: cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació interna i/o continua, promoció i/o desenvolupament professional, retribucions, temps de treball i coresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció i actuació davant de l´assetjament sexual i per raó de sexe.

A l’eina que s’adjunta s’han establert dos indicadors predeterminats, però cada empresa podrà configurar i definir, si ho considera necessari, altres indicadors per completar l’avaluació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de plans i mesures d’igualtat.

Us adjuntem les dues noves eines per al diagnosi i avaluació dels plans d’igualtat

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Experiències d’outdoor trainning

Next Story

Desenvolupament i entrenament de les “Soft Skills”

Latest from Competitivitat