/

Canvis socials, tecnològics i nous hàbits de consum

El Consejo Social de España va presentar a la seu del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya l’informe: Nous hàbits de consum, canvis socials i tecnològics.

L’informe “Nous hàbits de consum, canvis socials i tecnològics

L’informe es centra en:

  • Podeu consultar l’informe complert aquí

    La transformació dels hàbits de consum a partir de les noves eines de comunicació digital, la comunicació a partir de les xarxes socials i els canvis en l’estructura i pautes del consum.

  • L’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la disponibilitat de la connectivitat, les condicions materials per a l’accés a internet, l’expansió dels Smartphones, l’ús de la xarxa i el nivell de competència digital de la població.
  • L’anàlisi del comerç electrònic a partir de les transaccions a través d’internet.
  • El fenomen emergent de l’economia col·laborativa.

Les claus de l’evolució del comerç electrònic en els propers anys

Recomanacions assumides destacades

A banda del rigor de l’informe, destaquen les recomanacions assumides pels diferents agents socials, de les que destacaria les següents:

  • Encara existeix un ampli marge de maniobra per lluitar contra la fractura digital. Així, cal continuar amb els esforços en les inversions per garantir l’accessibilitat a la xarxa intel·ligent de dades per part de tota la població. S’estima convenient recordar que el Pla d’Inversions per Europa (Pla Juncker) facilita el cofinançament per portar a terme aquest tipus de projectes d’inversió. S’han d’impulsar accions que estenguin l’alfabetització digital i l’accessibilitat com a mitjà per assegurar la igualtat d’oportunitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació, incidint favorablement en la cohesió social i territorial.
  • Es considera que en l’àmbit del comerç electrònic continua essent un repte salvaguardar els drets dels consumidors i usuaris en relació a la seguretat de les transaccions i mitjans de pagament electrònics, l’aparició d’ofertes fraudulentes o enganyoses, la possible presència de clàusules abusives en els contractes, la manca d’informació i privacitat, la falta de correspondència entre l’objecte sol·licitat i el rebut, o el problemes que poden patir relacionats amb les entregues, les devolucions o les pèrdues de l’objecte adquirit.
  • Seria desitjable que els organismes estadístics públics incorporessin l’estudi i divulgació de dades sobre totes les variables rellevants d’aquestes noves formes de consum, de manera que es pugui comptar amb una informació més complerta i coherent entre les diferents fonts de referència, el que permetria portar a terme un seguiment actualitzat i en detall del fenomen.
  • En relació amb la seguretat en els pagaments, tot i que eliminar totalment aquest tipus de riscos pot semblar a priori una tasca impossible, s’estima necessari continuar fomentant l’educació dels usuaris, concretament en aspectes relatius a la seguretat, així com reforçar la inversió en investigació i desenvolupament tecnològic per contrarestar aquestes amenaces.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com faig un vídeo viral?

Next Story

Què és l’Economia Social?

Latest from Innovació