Elisabet Bach: “Des d’Autònoms PIMEC recomanem que les persones autònomes facin el seguiment dels seus ingressos i despeses i adoptin una actitud proactiva”

Entrevista original de la FEFAC reproduïda amb autorització de l’autor. 

La presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, ens explica els aspectes més destacats del nou sistema de cotització per a persones autònomes.

Quina és la principal novetat que introdueix el nou sistema de cotització per a persones autònomes a la Seguretat Social?

Fins a l’any 2022 la persona autònoma podia escollir lliurement la seva base de cotització entre un mínim i un màxim ja establerts. Per tant, l’autònom o autònoma podia decidir quin era l’import a pagar a la Seguretat Social. Amb el nou sistema de cotització a la Seguretat Social
s’introdueix un nou concepte: el rendiment net. Cada franja de rendiment net té un mínim i un màxim de cotització i, doncs, trenca la lliure
opció de bases de cotització.

Com podem calcular el nostre rendiment net mensual a pagar per escollir la base de cotització?

Per calcular el rendiment net mensual, cal restar les despeses deduïbles dels ingressos anuals. A continuació, cal sumar-hi les quotes de cotització a la Seguretat Social i al resultat obtingut s’hi ha de restar un 7%. D’aquesta manera, assolim el rendiment net. En tractar-se d’un
import anual, es divideix entre 365 i es multiplica per 30 per obtenir el rendiment net mensual, que s’ha d’ubicar dins la taula.

Cal destacar que, en ser una reforma profunda que canvia substancialment el plantejament, s’ha establert un període transitori que va des de
l’any 2023 fins al 2025 durant el qual s’empraran una taula diferenciada per cada any, amb els trams de rendiments nets i els corresponents
màxims i mínims de cotització.

Què passa amb les societats, com calculen els rendiments?

Cada soci o sòcia calcula el seu rendiment net i ho fa d’acord amb la nòmina que rep de la societat. En cas que tingui una situació de domini dins d’aquesta, cal que hi sumi també altres rendiments vinculats a la societat. A més, cal sumar-hi també les quotes d’autònoms de la Seguretat Social i, a aquest resultat, cal restar-li un 3% -en lloc del 7%-. Finalment, es divideix entre 365 i es multiplica per 30.

Si els meus rendiments varien al llarg de l’any, com ajusto la cotització? Quantes vegades podré ajustar-la?

Al llarg de l’any es van fent les cotitzacions per tal que al final d’aquest l’autònom o autònoma hagi cotitzat dins la franja que li correspon tenint en compte el seu rendiment net.

La persona pot prendre una actitud proactiva i fer seguiment dels seus rendiments nets. En aquest cas, la Seguretat Social estableix sis moments a l’any en què es poden variar les cotitzacions, d’acord amb els rendiments nets anuals esperats. També pot tenir una actitud passiva i no realitzar cap ajust. En aquest segon cas, serà la Seguretat Social la que informarà l’usuari de si ha
cotitzat de més o de menys i aplicarà la regularització durant l’any següent al de la cotització.

Què passa si anem cotitzant per una base superior a la que ens correspon pels nostres rendiments? I si anem cotitzant per una base inferior?

Durant l’any les persones autònomes van cotitzant i és amb la declaració de la renda -recordem que es presenta a l’any següent- que es comprovarà si ha cotitzat de més o de menys. En el cas que hagi cotitzat de menys, la Seguretat Social emetrà una regularització i caldrà ingressar la diferència. En el cas que hagi cotitzat de més, la Seguretat Social emetrà una regularització i li retornarà la diferència. Només podrà cotitzar per una base superior si aquesta persona ja la cotitzava a 31 de desembre de 2022.

Quant temps tindrem per abonar la diferència si anàvem cotitzant menys? Si la Tresoreria ens ha de tornar els diners, quant trigaran?

Si l’autònom o autònoma ha cotitzat menys del que li correspon, tindrà un mes per abonar la diferència des de la recepció de la notificació de
regularització. Per contra, en cas que se li hagi de retornar diners, la Tresoreria té fins al mes d’abril de l’any següent al de l’emissió de la regularització per realitzar l’abonament.

Quin és el consell que ens donen des d’Autònoms PIMEC?

Des d’Autònoms PIMEC recomanem que les persones autònomes facin el seguiment dels seus ingressos i despeses i adoptin una actitud proactiva. D’aquesta manera, podran veure si el que estan cotitzant s’ajusta al que s’estableix en la seva franja de rendiments nets i, en cas
que no sigui així, poden fer canvis per tal d’evitar pagar en una regularització posterior o avançar diners de cotització.

Hi ha disponible alguna eina per simular la nostra quota?

A PIMEC hem posat a disposició de tots els autònoms i autònomes una calculadora per fer els càlculs més bàsics i afavorir així que es pugui
comprovar amb facilitat si s’està cotitzant segons la franja corresponent.

L’enllaç a la calculadora és el següent: www.pimec.org/ca/calculadora-autonoms  

*Aquesta entrevista ofereix respostes generals, sense aprofundir ni entrar a valorar les diferents casuístiques que es poden produir en els diferents trams de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La dona del Cèsar no només ha de ser honrada, sinó que també ho ha de semblar

Next Story

“Vull una Barcelona per als que hi viuen i per als que la fan viure generant noves oportunitats de progrés i treball”

Latest from Panorama