Auditoria retributiva: què és i com ha de ser?

Des del passat 14 d’abril totes les empreses que facin un Pla d’Igualtat, ja sigui de caire obligatori o voluntari, hauran d’incorporar  l’auditoria retributiva.

Arran del Reial Decret 902/20, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, publicat al “B.O.E.” el 14 d’octubre, hi han hagut importants canvis normatius que han incidit de manera directa en les obligacions que tenen les empreses en matèria d’igualtat retributiva. El principi d’igual retribució per treball d’igual valor vincula a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores.

Què és una auditoria retributiva?

L’auditoria retributiva té com finalitat obtenir la informació necessària per comprovar el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i complerta.

L’auditoria retributiva implica les següents obligacions per l’empresa:

 • D’una banda, una avaluació o valoració de llocs de treball sense biaix de gènere, aplicant a aquests efectes sistemes de valoració de llocs de treball de tipus analític.
 • D’altra banda, una anàlisi d’altres factors que incideixen en les diferències retributives, com ara les deficiències o desigualtats en el disseny o ús de les mesures de conciliació i corresponsabilitat a l’empresa o les dificultats de promoció professional o econòmica derivades de factors com les actuacions empresarials discrecionals en matèria de mobilitat o les exigències de disponibilitat no justificades.

Quines característiques ha de tenir l’auditoria retributiva obligatòria?

L’auditoria retributiva no cal que la faci un professional extern a l’entitat, la pot fer la pròpia entitat, malgrat en ocasions és força complexa pel coneixement que requereix.  Alguns dels aspectes que ha de seguir obligatòriament aquesta avaluació són:

 • Diagnosi de la situació retributiva a l’empresa
 • Establiment d’un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives de les següents característiques:
  • Objectius fixats
  • Actuacions concretes
  • Cronograma
  • Persona o persones responsables de la seva implantació i seguiment
  • Sistema de seguiment i implementació de millores a partir dels resultats obtinguts

Per tenir més informació sobre com adaptar-vos a la nova normativa podeu contar amb el departament jurídic de PIMEC.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Sostenibilitat i credibilitat

Next Story

Orientació professional: per què és important?

Latest from ODS i RSC